รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11150 1 ปลายคลองพระพิมล ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี
11150 2 คลองโต๊ะ ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี
11150 3 คลองขุนศรี ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี
11150 4 วัดสโมรสร ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี
11150 5 วัดสโมรสร ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี
11150 6 วัดยอดพระพิมล ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี
11150 7 ปากคลองเจ้า ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี
11150 8 คลองทับ ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย(11150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านปลายคลองพระพิมล หมู่ 1 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
2.บ้านคลองโต๊ะ หมู่ 2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
3.บ้านคลองขุนศรี หมู่ 3 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
4.บ้านวัดสโมรสร หมู่ 4 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
5.บ้านวัดสโมรสร หมู่ 5 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
6.บ้านวัดยอดพระพิมล หมู่ 6 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
7.บ้านปากคลองเจ้า หมู่ 7 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
8.บ้านคลองทับ หมู่ 8 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150