รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
62120 01 ถนนงาม คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 02 คลองขลุง คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 03 ท้องคุ้ง คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 04 โค้งวิลัย คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 05 พิกุลทอง คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 06 เกาะหมู คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 07 คลองน้ำเย็น คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 08 ร้อยไร่ คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 09 มาบคล้า คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 10 เด่นสะเดา คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 11 วังหิน คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 12 หนองเต่าทอง คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 13 หนองตาเถร คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง(62120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านถนนงาม หมู่ 1 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
2.บ้านคลองขลุง หมู่ 2 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
3.บ้านท้องคุ้ง หมู่ 3 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
4.บ้านโค้งวิลัย หมู่ 4 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
5.บ้านพิกุลทอง หมู่ 5 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
6.บ้านเกาะหมู หมู่ 6 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
7.บ้านคลองน้ำเย็น หมู่ 7 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
8.บ้านร้อยไร่ หมู่ 8 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
9.บ้านมาบคล้า หมู่ 9 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
10.บ้านเด่นสะเดา หมู่ 10 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
11.บ้านวังหิน หมู่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
12.บ้านหนองเต่าทอง หมู่ 12 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
13.บ้านหนองตาเถร หมู่ 13 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120