รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11150 1 ปากคลองห้าร้อย คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
11150 10 คลองนาหมอน คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
11150 2 คลองห้าร้อย คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
11150 3 คลองขวาง คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
11150 4 คลองขวาง คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
11150 5 คลองขวาง คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
11150 6 คลองขวาง คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
11150 7 ราษฎรนิยมกระทุ่มราย คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
11150 8 คลองขุนศรี คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
11150 9 คลองพระพิมล คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย(11150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านปากคลองห้าร้อย หมู่ 1 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
2.บ้านคลองนาหมอน หมู่ 10 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
3.บ้านคลองห้าร้อย หมู่ 2 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
4.บ้านคลองขวาง หมู่ 3 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
5.บ้านคลองขวาง หมู่ 4 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
6.บ้านคลองขวาง หมู่ 5 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
7.บ้านคลองขวาง หมู่ 6 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
8.บ้านราษฎรนิยมกระทุ่มราย หมู่ 7 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
9.บ้านคลองขุนศรี หมู่ 8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
10.บ้านคลองพระพิมล หมู่ 9 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150

ในตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์ไปรษณีย์คลองขวาง (ไทรน้อย) คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด