รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11120 1 ดงตาล คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 10 คลองตรง คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 11 สามวา คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 12 ลำโพ คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 2 คลองไทร คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 3 คลองข่อย คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 4 คลองบางภูมิ คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 5 ดงข่า คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 5 ประตูน้ำพระอุดม คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 6 คุวังแดง คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 7 ลาดสวาย คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 9 คลองขุด คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด(11120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านดงตาล หมู่ 1 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
2.บ้านคลองตรง หมู่ 10 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
3.บ้านสามวา หมู่ 11 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
4.บ้านลำโพ หมู่ 12 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
5.บ้านคลองไทร หมู่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
6.บ้านคลองข่อย หมู่ 3 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
7.บ้านคลองบางภูมิ หมู่ 4 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
8.บ้านดงข่า หมู่ 5 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
9.บ้านประตูน้ำพระอุดม หมู่ 5 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
10.บ้านคุวังแดง หมู่ 6 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
11.บ้านลาดสวาย หมู่ 7 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120