รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73110 01 ลาดบัว คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73110 02 สี่แยก คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73110 03 คลองจินดา คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73110 04 คลองจินดา คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73110 05 วังน้ำขาว คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73110 06 พาดหมอน คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73110 07 สี่แยก คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73110 08 คลองจินดา คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73110 09 พาดหมอน คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73110 10 คลองผู้ใหญ่โต๊ะ คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73110 11 รางสังกระสี คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73110 12 แหลมอาจารย์เผือก คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73110 13 ผู้ใหญ่ลอยเก่า คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73110 14 คลองจินดาพัฒนา คลองจินดา สามพราน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามพราน(73110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านลาดบัว หมู่ 1 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
2.บ้านสี่แยก หมู่ 2 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
3.บ้านคลองจินดา หมู่ 3 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
4.บ้านคลองจินดา หมู่ 4 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
5.บ้านวังน้ำขาว หมู่ 5 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
6.บ้านพาดหมอน หมู่ 6 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
7.บ้านสี่แยก หมู่ 7 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
8.บ้านคลองจินดา หมู่ 8 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
9.บ้านพาดหมอน หมู่ 9 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
10.บ้านคลองผู้ใหญ่โต๊ะ หมู่ 10 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
11.บ้านรางสังกระสี หมู่ 11 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
12.บ้านแหลมอาจารย์เผือก หมู่ 12 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
13.บ้านผู้ใหญ่ลอยเก่า หมู่ 13 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
14.บ้านคลองจินดาพัฒนา หมู่ 14 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110