รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81120 01 เหนือ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
81120 02 คลองท่อมใต้ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
81120 03 คลองขนาน คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
81120 04 นาใน คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
81120 05 แชงเปิง คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
81120 06 วังหิน คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
81120 07 ใต้ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
81120 08 ในควน คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
81120 09 หน้าค่าย คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม(81120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเหนือ หมู่ 1 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
2.บ้านคลองท่อมใต้ หมู่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
3.บ้านคลองขนาน หมู่ 3 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
4.บ้านนาใน หมู่ 4 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
5.บ้านแชงเปิง หมู่ 5 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
6.บ้านวังหิน หมู่ 6 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
7.บ้านใต้ หมู่ 7 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
8.บ้านในควน หมู่ 8 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
9.บ้านหน้าค่าย หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120