รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81170 01 คลองพน คลองพน คลองท่อม กระบี่
81170 02 ดินนา คลองพน คลองท่อม กระบี่
81170 03 บ้านนา คลองพน คลองท่อม กระบี่
81170 04 คลองปิ้ง คลองพน คลองท่อม กระบี่
81170 05 มูสา คลองพน คลองท่อม กระบี่
81170 06 พรุใหญ่ คลองพน คลองท่อม กระบี่
81170 07 คลองแรด คลองพน คลองท่อม กระบี่
81170 08 หินเพิง คลองพน คลองท่อม กระบี่
81170 09 ท่ามะพร้าว คลองพน คลองท่อม กระบี่
81170 10 คลองไคร คลองพน คลองท่อม กระบี่
81170 11 ทุ่งครก คลองพน คลองท่อม กระบี่
81170 12 ทุ่งยอ คลองพน คลองท่อม กระบี่
81170 13 คลองยี่เหร๊ะ คลองพน คลองท่อม กระบี่
81170 14 คลองไครใต้ คลองพน คลองท่อม กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน(81170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองพน หมู่ 1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
2.บ้านดินนา หมู่ 2 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
3.บ้านบ้านนา หมู่ 3 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
4.บ้านคลองปิ้ง หมู่ 4 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
5.บ้านมูสา หมู่ 5 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
6.บ้านพรุใหญ่ หมู่ 6 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
7.บ้านคลองแรด หมู่ 7 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
8.บ้านหินเพิง หมู่ 8 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
9.บ้านท่ามะพร้าว หมู่ 9 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
10.บ้านคลองไคร หมู่ 10 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
11.บ้านทุ่งครก หมู่ 11 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
12.บ้านทุ่งยอ หมู่ 12 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
13.บ้านคลองยี่เหร๊ะ หมู่ 13 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
14.บ้านคลองไครใต้ หมู่ 14 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170