รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81120 01 เขาฝาก คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
81120 02 คลองยาง คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
81120 03 โคกยูง คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
81120 04 ไทย คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
81120 05 หลังโสด คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
81120 06 ท่าควน คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
81120 07 ต้นทัง คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม(81120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเขาฝาก หมู่ 1 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
2.บ้านคลองยาง หมู่ 2 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
3.บ้านโคกยูง หมู่ 3 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
4.บ้านไทย หมู่ 4 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
5.บ้านหลังโสด หมู่ 5 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
6.บ้านท่าควน หมู่ 6 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
7.บ้านต้นทัง หมู่ 7 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120