รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี คือ Khlong Song sub district, khlong Luang district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12120 01 - คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
12120 02 - คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
12120 03 - คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
12120 04 - คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
12120 05 - คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
12120 06 - คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
12120 07 - คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1(12120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้าน- หมู่ 1 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
2.บ้าน- หมู่ 2 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
3.บ้าน- หมู่ 3 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
4.บ้าน- หมู่ 4 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
5.บ้าน- หมู่ 5 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
6.บ้าน- หมู่ 6 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
7.บ้าน- หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120

ในตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- รถยนต์คลองหลวง จุดที่ 1 จุดที่ 1 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวง คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด