รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี คือ Khlong Chet sub district, khlong Luang district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12120 01 - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
12120 02 - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
12120 03 - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
12120 04 - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
12120 05 - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
12120 06 - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
12120 07 - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
12120 08 - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
12120 09 - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1(12120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้าน- หมู่ 1 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
2.บ้าน- หมู่ 2 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
3.บ้าน- หมู่ 3 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
4.บ้าน- หมู่ 4 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
5.บ้าน- หมู่ 5 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
6.บ้าน- หมู่ 6 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
7.บ้าน- หมู่ 7 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
8.บ้าน- หมู่ 8 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
9.บ้าน- หมู่ 9 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120