รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81160 01 ควนทัง คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81160 02 บางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81160 03 โคกแซะ คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81160 04 นา คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81160 05 ห้วยกรวด คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81160 06 สหกรณ์ คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81160 07 น้ำรอบ คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81160 08 บางใหญ่ คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา(81160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านควนทัง หมู่ 1 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
2.บ้านบางเหลียว หมู่ 2 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
3.บ้านโคกแซะ หมู่ 3 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
4.บ้านนา หมู่ 4 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
5.บ้านห้วยกรวด หมู่ 5 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
6.บ้านสหกรณ์ หมู่ 6 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
7.บ้านน้ำรอบ หมู่ 7 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
8.บ้านบางใหญ่ หมู่ 8 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160