รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี คือ Khu Khot sub district, Lam Luk Ka district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12130 01 ขจรเนติยุต คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
12130 02 คลอง คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
12130 03 สายไหม คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
12130 06 ลำสามแก้ว คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
12130 07 ลาดสนุ่น คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
12130 12 สามัคคี คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์รังสิต(12130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านขจรเนติยุต หมู่ 1 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รังสิต รหัสไปรษณีย์ 12130
2.บ้านคลอง หมู่ 2 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รังสิต รหัสไปรษณีย์ 12130
3.บ้านสายไหม หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รังสิต รหัสไปรษณีย์ 12130
4.บ้านลำสามแก้ว หมู่ 6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รังสิต รหัสไปรษณีย์ 12130
5.บ้านลาดสนุ่น หมู่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รังสิต รหัสไปรษณีย์ 12130
6.บ้านสามัคคี หมู่ 12 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รังสิต รหัสไปรษณีย์ 12130

ในตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ MT ARENA ลำลูกกาคลอง 2 โครงการ MT ARENA เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
12131 ไปรษณีย์คูคต 90 หมู่ 8 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด