รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67110 01 ห้วยสวิงน้อย ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 02 ช้างตะลูด ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 03 วังซอง ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 04 ห้วยสวิงเหนือ ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 05 ซำภู ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 06 ห้วยสวิงกลาง ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 07 ช้างตะลูด ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 08 ดงน้อย ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 09 โนนสว่าง ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 10 โปร่งมะขามหวาน ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 11 ช้างตะลูด ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 12 ห้วยสวรรค์ ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 13 โคกประแดงหลวง ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก(67110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยสวิงน้อย หมู่ 1 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
2.บ้านช้างตะลูด หมู่ 2 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
3.บ้านวังซอง หมู่ 3 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
4.บ้านห้วยสวิงเหนือ หมู่ 4 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
5.บ้านซำภู หมู่ 5 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
6.บ้านห้วยสวิงกลาง หมู่ 6 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
7.บ้านช้างตะลูด หมู่ 7 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
8.บ้านดงน้อย หมู่ 8 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
9.บ้านโนนสว่าง หมู่ 9 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
10.บ้านโปร่งมะขามหวาน หมู่ 10 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
11.บ้านช้างตะลูด หมู่ 11 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
12.บ้านห้วยสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
13.บ้านโคกประแดงหลวง หมู่ 13 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110