รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26000 01 หนองทองทราย ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26000 02 หนองกะพ้อ ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26000 03 หนองหมู ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26000 04 หนองหัวกรวด ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26000 05 หินสามก้อน ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26000 06 หนองทองทราย ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26000 07 คลองโพธิ์ ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26000 08 ท่าแห ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26000 09 หน้ากระดาน ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26000 10 กลางดง ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26000 11 ใต้วัด ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26000 12 ลำผักบุ้ง ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26000 13 หนองปรือ ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นครนายก(26000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองทองทราย หมู่ 1 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
2.บ้านหนองกะพ้อ หมู่ 2 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
3.บ้านหนองหมู หมู่ 3 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
4.บ้านหนองหัวกรวด หมู่ 4 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
5.บ้านหินสามก้อน หมู่ 5 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
6.บ้านหนองทองทราย หมู่ 6 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
7.บ้านคลองโพธิ์ หมู่ 7 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
8.บ้านท่าแห หมู่ 8 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
9.บ้านหน้ากระดาน หมู่ 9 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
10.บ้านกลางดง หมู่ 10 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
11.บ้านใต้วัด หมู่ 11 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
12.บ้านลำผักบุ้ง หมู่ 12 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
13.บ้านหนองปรือ หมู่ 13 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000