รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี คือ Don Khamin sub district, Tha Maka district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
71120 01 หลังตลาดลูกแก ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 02 ดอนขมิ้น ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 03 ดอนขมิ้น ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 04 หนองตาเลา ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 05 หนองกกหมาก ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 06 ลูกแก ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 07 ลูกแก ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 08 ลูกแก ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 09 ลูกแก ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา(71120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหลังตลาดลูกแก หมู่ 1 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
2.บ้านดอนขมิ้น หมู่ 2 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
3.บ้านดอนขมิ้น หมู่ 3 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
4.บ้านหนองตาเลา หมู่ 4 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
5.บ้านหนองกกหมาก หมู่ 5 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
6.บ้านลูกแก หมู่ 6 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
7.บ้านลูกแก หมู่ 7 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
8.บ้านลูกแก หมู่ 8 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
9.บ้านลูกแก หมู่ 9 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120

ในตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
71121 ไปรษณีย์ลูกแก 81/9-10 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด