รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี คือ Don Cha-Em sub district, Tha Maka district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
71130 01 หนองตาแบ ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 02 ดอนชะเอม ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 03 ดอนชะเอม ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 04 ทุ่งมะกรูด ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 05 ทุ่งประทุน ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 06 ต้นสำโรง ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 07 ห้วยใหญ่ ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 08 ห้วยโต่ง ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 09 ดอนกลาง ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 10 ดงแสลงพัน ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น(71130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองตาแบ หมู่ 1 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
2.บ้านดอนชะเอม หมู่ 2 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
3.บ้านดอนชะเอม หมู่ 3 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
4.บ้านทุ่งมะกรูด หมู่ 4 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
5.บ้านทุ่งประทุน หมู่ 5 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
6.บ้านต้นสำโรง หมู่ 6 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
7.บ้านห้วยใหญ่ หมู่ 7 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
8.บ้านห้วยโต่ง หมู่ 8 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
9.บ้านดอนกลาง หมู่ 9 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
10.บ้านดงแสลงพัน หมู่ 10 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130