รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น คือ Don Chang sub district, Mueang Khon Kaen district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40000 01 ดองช้าง ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 02 ป่าเหลื่อม ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 03 ป่าสังข์ ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 04 หนองฮี ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 05 หัวบึง ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 06 หัวสระ ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 07 ดอนหญ้านาง ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 08 นิคม ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น(40000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านดองช้าง หมู่ 1 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
2.บ้านป่าเหลื่อม หมู่ 2 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
3.บ้านป่าสังข์ หมู่ 3 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
4.บ้านหนองฮี หมู่ 4 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
5.บ้านหัวบึง หมู่ 5 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
6.บ้านหัวสระ หมู่ 6 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
7.บ้านดอนหญ้านาง หมู่ 7 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
8.บ้านนิคม หมู่ 8 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000