รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20000 01 ชากสมอ ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 02 หนองไผ่กลางดอน ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 03 หนองกงฉาก ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 04 ดอนบน ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 05 หนองหัวฬ่อ ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 06 ดอนล่าง ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 07 สามเกลียว ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี(20000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านชากสมอ หมู่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
2.บ้านหนองไผ่กลางดอน หมู่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
3.บ้านหนองกงฉาก หมู่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
4.บ้านดอนบน หมู่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
5.บ้านหนองหัวฬ่อ หมู่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
6.บ้านดอนล่าง หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
7.บ้านสามเกลียว หมู่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000