รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13120 01 ตาลาน ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 02 ตาลาน ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 03 ตาลาน ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 04 ตาลาน ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 05 ตาลาน ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 06 ตาลาน ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 07 ตาลาน ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่(13120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านตาลาน หมู่ 1 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
2.บ้านตาลาน หมู่ 2 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
3.บ้านตาลาน หมู่ 3 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
4.บ้านตาลาน หมู่ 4 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
5.บ้านตาลาน หมู่ 5 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
6.บ้านตาลาน หมู่ 6 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
7.บ้านตาลาน หมู่ 7 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120