รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73210 01 ทรงคนอง ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
73210 02 ทรงคนอง ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
73210 03 คลองยาว ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
73210 04 เหนือ ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
73210 05 คลองประดู่ ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
73210 06 คลองคาม ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง(73210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านทรงคนอง หมู่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
2.บ้านทรงคนอง หมู่ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
3.บ้านคลองยาว หมู่ 3 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
4.บ้านเหนือ หมู่ 4 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
5.บ้านคลองประดู่ หมู่ 5 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
6.บ้านคลองคาม หมู่ 6 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210