รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81170 01 ห้วยลึก ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
81170 02 ทรายขาว ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
81170 03 ห้วยพลูหนัง ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
81170 04 บ่อมะม่วง ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
81170 05 ทุ่งคา ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
81170 06 ทุ่งล้อ ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
81170 07 ป่าพยอม ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน(81170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยลึก หมู่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
2.บ้านทรายขาว หมู่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
3.บ้านห้วยพลูหนัง หมู่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
4.บ้านบ่อมะม่วง หมู่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
5.บ้านทุ่งคา หมู่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
6.บ้านทุ่งล้อ หมู่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
7.บ้านป่าพยอม หมู่ 7 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170