รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น คือ Sai Mun sub district, Nam Phong district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40140 01 ทรายมูล ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
40140 02 ทรายมูล ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
40140 03 กุดดุก ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
40140 04 นางาม ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
40140 05 หนองบัวบาน ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
40140 06 โคกสง่า ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
40140 07 จำปา ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
40140 08 ดอกกระเจียว ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
40140 09 หัวบึง ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
40140 10 หนองหว้า ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
40140 11 คอกวัว ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
40140 12 สุขใจ ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
40140 13 หนองหว้า ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง(40140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านทรายมูล หมู่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
2.บ้านทรายมูล หมู่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
3.บ้านกุดดุก หมู่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
4.บ้านนางาม หมู่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
5.บ้านหนองบัวบาน หมู่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
6.บ้านโคกสง่า หมู่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
7.บ้านจำปา หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
8.บ้านดอกกระเจียว หมู่ 8 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
9.บ้านหัวบึง หมู่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
10.บ้านหนองหว้า หมู่ 10 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
11.บ้านคอกวัว หมู่ 11 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
12.บ้านสุขใจ หมู่ 12 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
13.บ้านหนองหว้า หมู่ 13 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140