รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11150 1 คลองเจ้าทวีวัฒนา ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
11150 2 คลองเจ้าทวีวัฒนา ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
11150 3 คลองสาม ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
11150 4 คลองสอง ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
11150 5 คลองหนึ่ง ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
11150 6 คลองมะสง ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
11150 7 คลองตาชม ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
11150 8 คลองมะสง ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย(11150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองเจ้าทวีวัฒนา หมู่ 1 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
2.บ้านคลองเจ้าทวีวัฒนา หมู่ 2 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
3.บ้านคลองสาม หมู่ 3 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
4.บ้านคลองสอง หมู่ 4 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
5.บ้านคลองหนึ่ง หมู่ 5 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
6.บ้านคลองมะสง หมู่ 6 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
7.บ้านคลองตาชม หมู่ 7 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
8.บ้านคลองมะสง หมู่ 8 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150