รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81000 01 ในช่อง ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81000 02 หนองขอน ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81000 03 หนองพูด ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81000 04 ห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81000 05 ทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81000 06 คลองใหญ่ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81000 07 วังหิน ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81000 08 ท่าคลอง ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบี่(81000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านในช่อง หมู่ 1 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
2.บ้านหนองขอน หมู่ 2 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
3.บ้านหนองพูด หมู่ 3 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
4.บ้านห้วยโต้ หมู่ 4 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
5.บ้านทับปริก หมู่ 5 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
6.บ้านคลองใหญ่ หมู่ 6 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
7.บ้านวังหิน หมู่ 7 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
8.บ้านท่าคลอง หมู่ 8 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000