รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73140 01 หนองสมควร ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
73140 02 หนองฟัก ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
73140 03 ทุ่งควายหาย ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
73140 04 ทุ่งปรือ ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
73140 05 ทุ่งอินทนนท์ ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
73140 06 ทุ่งบัว ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
73140 07 หนองไม้งาม ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
73140 08 หนองน้ำเย็น ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
73140 09 ดอนเจริญ ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
73140 10 หนองนกกระสา ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
73140 11 หนองแก ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน(73140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองสมควร หมู่ 1 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
2.บ้านหนองฟัก หมู่ 2 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
3.บ้านทุ่งควายหาย หมู่ 3 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
4.บ้านทุ่งปรือ หมู่ 4 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
5.บ้านทุ่งอินทนนท์ หมู่ 5 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
6.บ้านทุ่งบัว หมู่ 6 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
7.บ้านหนองไม้งาม หมู่ 7 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
8.บ้านหนองน้ำเย็น หมู่ 8 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
9.บ้านดอนเจริญ หมู่ 9 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
10.บ้านหนองนกกระสา หมู่ 10 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
11.บ้านหนองแก หมู่ 11 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140