รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81120 01 ไสใน ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่
81120 02 สะพานพน ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่
81120 03 ทุ่งทับควาย ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่
81120 04 เกาะไทร ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่
81120 05 บางบอนใต้ ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม(81120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านไสใน หมู่ 1 ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
2.บ้านสะพานพน หมู่ 2 ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
3.บ้านทุ่งทับควาย หมู่ 3 ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
4.บ้านเกาะไทร หมู่ 4 ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
5.บ้านบางบอนใต้ หมู่ 5 ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120