รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น คือ Tha Krasoem sub district, Nam Phong district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40140 01 หนองแสง ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 02 หนองแสง ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 03 ท่ามะเดื่อน้อย ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 04 ท่าโพธิ์ ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 05 ท่ากระเสริม ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 06 กุดพังเครือ ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 07 ท่ามะเดื่อ ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 08 ท่ามะเดื่อ ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 09 บึงเป่ง ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 10 หนองแสง ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง(40140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองแสง หมู่ 1 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
2.บ้านหนองแสง หมู่ 2 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
3.บ้านท่ามะเดื่อน้อย หมู่ 3 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
4.บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
5.บ้านท่ากระเสริม หมู่ 5 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
6.บ้านกุดพังเครือ หมู่ 6 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
7.บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ 7 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
8.บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ 8 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
9.บ้านบึงเป่ง หมู่ 9 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
10.บ้านหนองแสง หมู่ 10 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140