รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26000 01 ดอนใหญ่ ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
26000 02 ย่านซื่อ ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
26000 03 ฝั่งขวา ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
26000 04 เจดีย์ทอง ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
26000 05 บางพะเนียด ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
26000 06 บางพะเนียด ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
26000 07 ท่าช้าง ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
26000 08 ท่าช้าง ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
26000 09 พรหมณี ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
26000 10 ท่าช้าง ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
26000 11 ท่าโพธิ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
26000 12 หัวสวน ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
26000 13 ย่านซื่อ ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นครนายก(26000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านดอนใหญ่ หมู่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
2.บ้านย่านซื่อ หมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
3.บ้านฝั่งขวา หมู่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
4.บ้านเจดีย์ทอง หมู่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
5.บ้านบางพะเนียด หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
6.บ้านบางพะเนียด หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
7.บ้านท่าช้าง หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
8.บ้านท่าช้าง หมู่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
9.บ้านพรหมณี หมู่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
10.บ้านท่าช้าง หมู่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
11.บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
12.บ้านหัวสวน หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
13.บ้านย่านซื่อ หมู่ 13 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000