รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี คือ Tha Takhro sub district, Tha Muang district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
71130 01 ท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71130 02 หลังวัดท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71130 03 ไม้แดงหูช้าง ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71130 04 หนองรี ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71130 05 ส้มเสี้ยว ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71130 06 ดอนกระท้อน ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71130 07 ดอนขลุบ ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น(71130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่าตะคร้อ หมู่ 1 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
2.บ้านหลังวัดท่าตะคร้อ หมู่ 2 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
3.บ้านไม้แดงหูช้าง หมู่ 3 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
4.บ้านหนองรี หมู่ 4 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
5.บ้านส้มเสี้ยว หมู่ 5 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
6.บ้านดอนกระท้อน หมู่ 6 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
7.บ้านดอนขลุบ หมู่ 7 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130