รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20240 01 ท่าบุญมี ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 02 หนองแขนนาง ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 03 นาม่วง ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 04 เกาะโพธิ์ ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 05 สามแยก ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 06 ทับจุฬา ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 07 หนองงูเหลือม ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 08 ห้วยหวาย ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 09 คลองม่วง ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 10 หนองพังพอน ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 11 เนินกระบก ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 12 หนองลำดวน ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี(20240) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่าบุญมี หมู่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
2.บ้านหนองแขนนาง หมู่ 2 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
3.บ้านนาม่วง หมู่ 3 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
4.บ้านเกาะโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
5.บ้านสามแยก หมู่ 5 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
6.บ้านทับจุฬา หมู่ 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
7.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 7 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
8.บ้านห้วยหวาย หมู่ 8 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
9.บ้านคลองม่วง หมู่ 9 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
10.บ้านหนองพังพอน หมู่ 10 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
11.บ้านเนินกระบก หมู่ 11 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
12.บ้านหนองลำดวน หมู่ 12 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240