รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
62120 01 คลองแขยง ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 02 ปรึกมะกรูด ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 03 ท่าพุทรา ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 04 คลองเจริญ ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 05 ท่าพุทราเหนือ ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 06 คลองยาง ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 07 ท้องคุ้ง ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง(62120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองแขยง หมู่ 1 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
2.บ้านปรึกมะกรูด หมู่ 2 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
3.บ้านท่าพุทรา หมู่ 3 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
4.บ้านคลองเจริญ หมู่ 4 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
5.บ้านท่าพุทราเหนือ หมู่ 5 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
6.บ้านคลองยาง หมู่ 6 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
7.บ้านท้องคุ้ง หมู่ 7 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120