รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี คือ Tha Maka sub district, Tha Maka district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
71120 01 ท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 02 ท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 03 ท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 04 ท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 05 หนองหญ้าปล้อง ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 06 ทุ่งเนื้อ ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 07 หนองลาน ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 08 หนองไร่ ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 09 หนองแปลงแรต ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 10 ครก ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 11 หนองลาน ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา(71120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่ามะกา หมู่ 1 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
2.บ้านท่ามะกา หมู่ 2 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
3.บ้านท่ามะกา หมู่ 3 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
4.บ้านท่ามะกา หมู่ 4 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
5.บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 5 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
6.บ้านทุ่งเนื้อ หมู่ 6 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
7.บ้านหนองลาน หมู่ 7 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
8.บ้านหนองไร่ หมู่ 8 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
9.บ้านหนองแปลงแรต หมู่ 9 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
10.บ้านครก หมู่ 10 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
11.บ้านหนองลาน หมู่ 11 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120