รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี คือ Tha Lo sub district, Tha Muang district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
71000 01 ท่าล้อ ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71000 02 ท่านกเอี้ยง ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 03 ศาลตึก ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 04 หัวกรด ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 05 ดงไม้แดง ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 06 หนองสองต้อน ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี(71000) และ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง(71110) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านท่าล้อ หมู่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
2.บ้านท่านกเอี้ยง หมู่ 2 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
3.บ้านศาลตึก หมู่ 3 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
4.บ้านหัวกรด หมู่ 4 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
5.บ้านดงไม้แดง หมู่ 5 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
6.บ้านหนองสองต้อน หมู่ 6 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110