รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11120 1 คลองนาป่า ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 10 สุเหร่ามัสยิด ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 2 คลองบางบัวทอง ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 3 คลองขวาง ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 4 บางบัวทอง ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 5 เตาอิฐ ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 6 สุเหร่ามัสยิด ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 7 ท่าอิฐ ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 8 หัวเตย ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 9 วัดแดง ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด(11120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองนาป่า หมู่ 1 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
2.บ้านสุเหร่ามัสยิด หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
3.บ้านคลองบางบัวทอง หมู่ 2 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
4.บ้านคลองขวาง หมู่ 3 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
5.บ้านบางบัวทอง หมู่ 4 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
6.บ้านเตาอิฐ หมู่ 5 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
7.บ้านสุเหร่ามัสยิด หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
8.บ้านท่าอิฐ หมู่ 7 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
9.บ้านหัวเตย หมู่ 8 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
10.บ้านวัดแดง หมู่ 9 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120

ในตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ปตท.ราชพฤกษ์ 3 สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ราชพฤกษ์ 3 เลขที่ 15/24 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด