รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67110 01 ท่าอิบุญ ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 02 โป่งค่าง ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 03 ดงทิพย์ ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 04 ท่ามะทัน ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 05 วังมนใต้ ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 06 ท่ามะทัน ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 07 บุ่ง ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 08 นาแซงน้อย ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 09 ท่าดินแดง ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 10 น้ำลวดพัฒนา ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 11 วังมลกลาง ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 12 ท่าอิบุญใต้ ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก(67110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่าอิบุญ หมู่ 1 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
2.บ้านโป่งค่าง หมู่ 2 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
3.บ้านดงทิพย์ หมู่ 3 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
4.บ้านท่ามะทัน หมู่ 4 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
5.บ้านวังมนใต้ หมู่ 5 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
6.บ้านท่ามะทัน หมู่ 6 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
7.บ้านบุ่ง หมู่ 7 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
8.บ้านนาแซงน้อย หมู่ 8 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
9.บ้านท่าดินแดง หมู่ 9 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
10.บ้านน้ำลวดพัฒนา หมู่ 10 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
11.บ้านวังมลกลาง หมู่ 11 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
12.บ้านท่าอิบุญใต้ หมู่ 12 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110