รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26130 01 เกาะกา ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
26130 02 ลำบัวลอย ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
26130 03 แขมโค้ง ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
26130 04 ไผ่ล้อม ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
26130 05 ท่าควายแห ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
26130 06 โคกสำโรง ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
26130 07 ศาลเจ้า ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
26130 08 สายท่าแห้ง ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี(26130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเกาะกา หมู่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
2.บ้านลำบัวลอย หมู่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
3.บ้านแขมโค้ง หมู่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
4.บ้านไผ่ล้อม หมู่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
5.บ้านท่าควายแห หมู่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
6.บ้านโคกสำโรง หมู่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
7.บ้านศาลเจ้า หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
8.บ้านสายท่าแห้ง หมู่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130