รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี คือ Tha Mai sub district, Tha Maka district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
71120 01 ดอนแจง ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 02 กระต่ายเต้น ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 03 ทุ่งฝืด ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 04 ท่าหว้า ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 05 ท่าไม้ ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 06 ท่าไม้ ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 07 คร้อพนัน ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 08 รางโป่ง ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 09 หลังวัดคาทอลิก ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 10 โรงหีบเล็ก ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา(71120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านดอนแจง หมู่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
2.บ้านกระต่ายเต้น หมู่ 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
3.บ้านทุ่งฝืด หมู่ 3 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
4.บ้านท่าหว้า หมู่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
5.บ้านท่าไม้ หมู่ 5 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
6.บ้านท่าไม้ หมู่ 6 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
7.บ้านคร้อพนัน หมู่ 7 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
8.บ้านรางโป่ง หมู่ 8 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
9.บ้านหลังวัดคาทอลิก หมู่ 9 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
10.บ้านโรงหีบเล็ก หมู่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120