รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
62110 01 สมอโคน ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 02 คลองแม่ระกา ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 03 วังชะโอน ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 04 ท่าไม้ ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 05 วังไม้แดง ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 06 น้ำดิบมะพร้าว ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 07 หนองจรเข้ ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 08 เก่า ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 09 หนองร่ม ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 10 คลองสงกรานต์ ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 11 ขุนแผนพัฒนา ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 12 ไร่พัฒนา ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 13 นาทองคำ ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 14 หนองมะคึก ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย(62110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสมอโคน หมู่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
2.บ้านคลองแม่ระกา หมู่ 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
3.บ้านวังชะโอน หมู่ 3 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
4.บ้านท่าไม้ หมู่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
5.บ้านวังไม้แดง หมู่ 5 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
6.บ้านน้ำดิบมะพร้าว หมู่ 6 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
7.บ้านหนองจรเข้ หมู่ 7 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
8.บ้านเก่า หมู่ 8 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
9.บ้านหนองร่ม หมู่ 9 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
10.บ้านคลองสงกรานต์ หมู่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
11.บ้านขุนแผนพัฒนา หมู่ 11 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
12.บ้านไร่พัฒนา หมู่ 12 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
13.บ้านนาทองคำ หมู่ 13 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
14.บ้านหนองมะคึก หมู่ 14 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110