รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี คือ Noppharat sub district, Nong Suea district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12170 01 วังศาลา นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 02 เกาะแขม นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 03 ดอนพัฒนา นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 04 หนองสัมพันธ์ นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 05 สหกรณ์พัฒนา นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 06 นพรัตน์พัฒนา นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 07 หนองสีพัฒนา นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
12170 08 หนองบัวหลวง นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ(12170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวังศาลา หมู่ 1 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
2.บ้านเกาะแขม หมู่ 2 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
3.บ้านดอนพัฒนา หมู่ 3 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
4.บ้านหนองสัมพันธ์ หมู่ 4 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
5.บ้านสหกรณ์พัฒนา หมู่ 5 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
6.บ้านนพรัตน์พัฒนา หมู่ 6 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
7.บ้านหนองสีพัฒนา หมู่ 7 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170
8.บ้านหนองบัวหลวง หมู่ 8 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองเสือ รหัสไปรษณีย์ 12170