รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73130 01 คลองนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
73130 02 คลองนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
73130 03 หัวคู้ นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
73130 04 คลองแขก นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
73130 05 คลองเจ้า นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
73130 06 คลองแขก นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
73130 07 คลองสิบดอก นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
73130 08 คลองพระมอพิสัย นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
73130 09 คลองพระมอพิสัย นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
73130 10 หัวคู้ นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
73130 11 พระมอพิสัยใต้ นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางเลน(73130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองนราภิรมย์ หมู่ 1 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
2.บ้านคลองนราภิรมย์ หมู่ 2 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
3.บ้านหัวคู้ หมู่ 3 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
4.บ้านคลองแขก หมู่ 4 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
5.บ้านคลองเจ้า หมู่ 5 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
6.บ้านคลองแขก หมู่ 6 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
7.บ้านคลองสิบดอก หมู่ 7 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
8.บ้านคลองพระมอพิสัย หมู่ 8 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
9.บ้านคลองพระมอพิสัย หมู่ 9 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
10.บ้านหัวคู้ หมู่ 10 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
11.บ้านพระมอพิสัยใต้ หมู่ 11 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130