รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20140 01 นาวังหิน นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
20140 02 ยางเอน นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
20140 03 ทุ่งแฝก นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
20240 04 อีโค้ นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
20240 05 สระนา นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
20240 06 โป่งเอือด นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
20140 07 สวนกล้วย นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
20140 08 หนองครก นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
20140 09 นา นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
20240 10 น้ำซับ นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
20240 11 หนองสองห้อง นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม(20140) และ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี(20240) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านนาวังหิน หมู่ 1 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
2.บ้านยางเอน หมู่ 2 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
3.บ้านทุ่งแฝก หมู่ 3 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
4.บ้านอีโค้ หมู่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
5.บ้านสระนา หมู่ 5 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
6.บ้านโป่งเอือด หมู่ 6 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
7.บ้านสวนกล้วย หมู่ 7 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
8.บ้านหนองครก หมู่ 8 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
9.บ้านนา หมู่ 9 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
10.บ้านน้ำซับ หมู่ 10 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
11.บ้านหนองสองห้อง หมู่ 11 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240