รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ ขอนแก่น คือ Na Nong Thum sub district, Chum Phae district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40290 01 นาหนองทุ่ม นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 02 โนนทองหลาง นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 03 ห้วยอีเปาะ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 04 วังยาวใหญ่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 05 โนนชาติ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 06 โนนโก นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 07 วังยาวน้อย นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 08 นาหนองทุ่ม นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 09 น้อยพัฒนา นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 10 สระแก้ว นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 11 ซำผักหนาม นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 12 น้อยพรสวรรค์ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 13 วังศักดา นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน(40290) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ 1 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
2.บ้านโนนทองหลาง หมู่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
3.บ้านห้วยอีเปาะ หมู่ 3 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
4.บ้านวังยาวใหญ่ หมู่ 4 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
5.บ้านโนนชาติ หมู่ 5 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
6.บ้านโนนโก หมู่ 6 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
7.บ้านวังยาวน้อย หมู่ 7 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
8.บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ 8 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
9.บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 9 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
10.บ้านสระแก้ว หมู่ 10 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
11.บ้านซำผักหนาม หมู่ 11 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
12.บ้านน้อยพรสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
13.บ้านวังศักดา หมู่ 13 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290