รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20140 01 ดอนไร่ นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
20140 02 เนินสำโรง นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
20140 03 หนองกะพง นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
20240 04 เนิน นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
20240 05 หนองผักปอด นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
20140 06 ยาง นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
20140 07 เนินค้า นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
20240 08 ดอนกอด นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
20240 09 เนินไทร นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
20240 10 เนินแร่ นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
20240 11 หนองปลาไหล นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
20140 12 เกาะกลาง นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
20140 13 หนองโมกข์ นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
20240 14 หนองโคลน นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
20240 15 หนองแก นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม(20140) และ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี(20240) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านดอนไร่ หมู่ 1 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
2.บ้านเนินสำโรง หมู่ 2 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
3.บ้านหนองกะพง หมู่ 3 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
4.บ้านเนิน หมู่ 4 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
5.บ้านหนองผักปอด หมู่ 5 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
6.บ้านยาง หมู่ 6 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
7.บ้านเนินค้า หมู่ 7 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
8.บ้านดอนกอด หมู่ 8 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
9.บ้านเนินไทร หมู่ 9 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
10.บ้านเนินแร่ หมู่ 10 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
11.บ้านหนองปลาไหล หมู่ 11 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
12.บ้านเกาะกลาง หมู่ 12 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
13.บ้านหนองโมกข์ หมู่ 13 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
14.บ้านหนองโคลน หมู่ 14 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
15.บ้านหนองแก หมู่ 15 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240