รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67110 01 ห้วยปูน น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 02 น้ำก้อ น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 03 น้ำก้อใหญ่ น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 04 น้ำก้อใหญ่ น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 05 น้ำก้อใหญ่ น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 06 น้ำก้อโปร่ง น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 07 น้ำก้อโคก น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 08 น้ำก้อฝาย น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 09 น้ำก้อไทย น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 10 น้ำก้อเศษ น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 11 ร่องเชือก น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 12 เหมืองใหม่พัฒนา น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 13 ห้วยเป้าบ่อคำ น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก(67110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยปูน หมู่ 1 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
2.บ้านน้ำก้อ หมู่ 2 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
3.บ้านน้ำก้อใหญ่ หมู่ 3 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
4.บ้านน้ำก้อใหญ่ หมู่ 4 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
5.บ้านน้ำก้อใหญ่ หมู่ 5 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
6.บ้านน้ำก้อโปร่ง หมู่ 6 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
7.บ้านน้ำก้อโคก หมู่ 7 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
8.บ้านน้ำก้อฝาย หมู่ 8 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
9.บ้านน้ำก้อไทย หมู่ 9 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
10.บ้านน้ำก้อเศษ หมู่ 10 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
11.บ้านร่องเชือก หมู่ 11 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
12.บ้านเหมืองใหม่พัฒนา หมู่ 12 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
13.บ้านห้วยเป้าบ่อคำ หมู่ 13 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110