รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67110 01 น้ำชุนใหญ่ น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 02 น้ำชุนใหญ่ น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 03 น้ำชุนใหญ่ น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 04 กกโอ น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 05 น้ำอ้อม น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 06 ดงขวาง น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 07 ห้วยลาน น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 08 ห้วยลาน น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 09 ห้วยลาน น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 10 โสกเดื่อ น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 11 ดงขวาง น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 12 คลองเหมืองไทย น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 13 ห้วยโป่ง น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 14 หินโง่น น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 15 น้ำชุน น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 16 น้ำอ้อม น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 17 ห้วยลาน น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก(67110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านน้ำชุนใหญ่ หมู่ 1 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
2.บ้านน้ำชุนใหญ่ หมู่ 2 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
3.บ้านน้ำชุนใหญ่ หมู่ 3 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
4.บ้านกกโอ หมู่ 4 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
5.บ้านน้ำอ้อม หมู่ 5 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
6.บ้านดงขวาง หมู่ 6 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
7.บ้านห้วยลาน หมู่ 7 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
8.บ้านห้วยลาน หมู่ 8 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
9.บ้านห้วยลาน หมู่ 9 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
10.บ้านโสกเดื่อ หมู่ 10 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
11.บ้านดงขวาง หมู่ 11 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
12.บ้านคลองเหมืองไทย หมู่ 12 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
13.บ้านห้วยโป่ง หมู่ 13 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
14.บ้านหินโง่น หมู่ 14 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
15.บ้านน้ำชุน หมู่ 15 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
16.บ้านน้ำอ้อม หมู่ 16 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
17.บ้านห้วยลาน หมู่ 17 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110