รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น คือ Nam Phong sub district, Nam Phong district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40140 01 ห้วยไผ่ น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40310 02 น้ำพอง น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40310 03 ห้วยเสือเต้น น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40310 04 หินกอง น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40310 05 หินกองน้อย น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40310 06 ด้วง น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40310 07 หนองหญ้ารังกา น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40310 08 หนองหารจาง น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 09 โคกสูง น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 10 กุดน้ำใสน้อย น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 11 หนองโน น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 12 คำมืดเหนือ น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40310 13 หายโสก น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 14 คำมืดใต้ น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40310 15 หินกอง น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40310 16 ห้วยเสือเต้น น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 17 โคกสูง น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง(40140) และ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพองเก่า(40310) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านห้วยไผ่ หมู่ 1 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
2.บ้านน้ำพอง หมู่ 2 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
3.บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
4.บ้านหินกอง หมู่ 4 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
5.บ้านหินกองน้อย หมู่ 5 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
6.บ้านด้วง หมู่ 6 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
7.บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 7 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
8.บ้านหนองหารจาง หมู่ 8 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
9.บ้านโคกสูง หมู่ 9 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
10.บ้านกุดน้ำใสน้อย หมู่ 10 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
11.บ้านหนองโน หมู่ 11 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
12.บ้านคำมืดเหนือ หมู่ 12 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
13.บ้านหายโสก หมู่ 13 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
14.บ้านคำมืดใต้ หมู่ 14 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
15.บ้านหินกอง หมู่ 15 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
16.บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ 16 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
17.บ้านโคกสูง หมู่ 17 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140