รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73130 01 หนองปรง บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
73130 02 หนองปรือ บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
73130 03 คลองบัวหวั่น บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
73130 04 คลองพาดหมอน บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
73130 05 ตลาดบัวหวั่น บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
73130 06 คลองพาดหมอน บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
73130 07 บอนใหญ่ บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
73130 08 ตลาดญี่ปุ่น บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
73130 09 กระทุ่มหลักชัย บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
73130 10 กระทุ่มหลักชัย บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางเลน(73130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองปรง หมู่ 1 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
2.บ้านหนองปรือ หมู่ 2 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
3.บ้านคลองบัวหวั่น หมู่ 3 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
4.บ้านคลองพาดหมอน หมู่ 4 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
5.บ้านตลาดบัวหวั่น หมู่ 5 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
6.บ้านคลองพาดหมอน หมู่ 6 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
7.บ้านบอนใหญ่ หมู่ 7 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
8.บ้านตลาดญี่ปุ่น หมู่ 8 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
9.บ้านกระทุ่มหลักชัย หมู่ 9 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
10.บ้านกระทุ่มหลักชัย หมู่ 10 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130