รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น คือ Bua Ngoen sub district, Nam Phong district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40140 01 เฟี้ยฟาน บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 02 นาฝายเหนือ บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 03 โนนแดง บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 04 หนองแวง บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 05 หนองกุงขี้ควง บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 06 คำจั่น บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 07 หนองแวงดง บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 08 คำบอน บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 09 คำใหญ่ บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 10 โนนสวรรค์ บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 11 ดงเย็น บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 12 โคกเล้า บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 13 โคกใหญ่ บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 14 เฟี้ยฟาน บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 15 คำจั่นเหนือ บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 16 คำจั่นกลาง บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 17 หนองแวง บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง(40140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเฟี้ยฟาน หมู่ 1 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
2.บ้านนาฝายเหนือ หมู่ 2 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
3.บ้านโนนแดง หมู่ 3 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
4.บ้านหนองแวง หมู่ 4 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
5.บ้านหนองกุงขี้ควง หมู่ 5 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
6.บ้านคำจั่น หมู่ 6 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
7.บ้านหนองแวงดง หมู่ 7 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
8.บ้านคำบอน หมู่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
9.บ้านคำใหญ่ หมู่ 9 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
10.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
11.บ้านดงเย็น หมู่ 11 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
12.บ้านโคกเล้า หมู่ 12 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
13.บ้านโคกใหญ่ หมู่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
14.บ้านเฟี้ยฟาน หมู่ 14 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
15.บ้านคำจั่นเหนือ หมู่ 15 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
16.บ้านคำจั่นกลาง หมู่ 16 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
17.บ้านหนองแวง หมู่ 17 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140