รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น คือ Bua Yai sub district, Nam Phong district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40140 01 นาคำน้อย บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 02 ป่าชาติ บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 03 อุบล บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 04 บัวใหญ่ บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 05 บัวใหญ่ บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 06 บัวใหญ่ บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 07 โคกค่อย บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 08 แสนตอ บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 09 คอกคี บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 10 คอกคี บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 11 คำม่วม บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 12 ดงเย็น บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 13 โนนหัวช้าง บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 14 หนองบัวน้อย บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 15 นาคำน้อย บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 16 รักชาติ บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 17 ศรีภูมิ บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง(40140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านนาคำน้อย หมู่ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
2.บ้านป่าชาติ หมู่ 2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
3.บ้านอุบล หมู่ 3 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
4.บ้านบัวใหญ่ หมู่ 4 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
5.บ้านบัวใหญ่ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
6.บ้านบัวใหญ่ หมู่ 6 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
7.บ้านโคกค่อย หมู่ 7 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
8.บ้านแสนตอ หมู่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
9.บ้านคอกคี หมู่ 9 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
10.บ้านคอกคี หมู่ 10 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
11.บ้านคำม่วม หมู่ 11 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
12.บ้านดงเย็น หมู่ 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
13.บ้านโนนหัวช้าง หมู่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
14.บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 14 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
15.บ้านนาคำน้อย หมู่ 15 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
16.บ้านรักชาติ หมู่ 16 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
17.บ้านศรีภูมิ หมู่ 17 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140