รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73210 01 คลองเจริญพร บางกระทึก สามพราน นครปฐม
73210 02 คลองบางกระทึก บางกระทึก สามพราน นครปฐม
73210 03 คลองรางหนอง บางกระทึก สามพราน นครปฐม
73210 04 ไทย บางกระทึก สามพราน นครปฐม
73210 05 โคกหวาย บางกระทึก สามพราน นครปฐม
73210 06 คลองวัฒนา บางกระทึก สามพราน นครปฐม
73210 07 คลองสวนฝ้าย บางกระทึก สามพราน นครปฐม
73210 08 นอก บางกระทึก สามพราน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง(73210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองเจริญพร หมู่ 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
2.บ้านคลองบางกระทึก หมู่ 2 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
3.บ้านคลองรางหนอง หมู่ 3 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
4.บ้านไทย หมู่ 4 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
5.บ้านโคกหวาย หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
6.บ้านคลองวัฒนา หมู่ 6 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
7.บ้านคลองสวนฝ้าย หมู่ 7 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
8.บ้านนอก หมู่ 8 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210